غرفه داران محترم لطفاً در کنار کانکس اول (محل توزیع کارت مجوز ورود) از درب های ورودی جنوبی (ورودی شماره 4) و شمال غربی (ورودی شماره 2) مجموعه نمایشگاهی ایران مال توقف نموده، کارت مجوز تردد روزانه را دریافت و سپس حرکت نمایید در غیر این صورت به دلیل ایجاد مشکلات ترافیکی از ورود شما ممانعت به عمل می آید. تلفن ستاد نمایشگاه: 02146025076