آخرین مهلت ارسال ارائه طرح های غرفه سازی حداکثر تا ساعت 16:00 امروز دوشنبه 3 اردیبهشت می باشد . تلفن ستاد نمایشگاه: 02146025076